Algemene Voorwaarden

Inleidende bepaling
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Knit-It via haar webwinkel “Knit-It”.

Het plaatsen van een bestelling op de website van Webshop Knit-It leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Knit-It behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Webshop Knit-It”: de website van de eenmanszaak Knit-It (Diane Wouters) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Knit-It”.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Knit-It en de klant van de internetwinkel “Knit-It” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de webshop van Knit-It.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Knit-It via Webshop Knit-It die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

Knit-It Naai en breishop
Diane Wouters
Diepestraat 37
2060 Antwerpen
België

Tel: 03/337.33.63
E-mail: info@knit-it.be
Ondernemingsnr.: 0842490134

 

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Knit-It komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Subtiel hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Webshop Knit-It behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Webshop Knit-It behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst

Betaling

Online betalingen gebeuren via Mollie.com. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, of via Ideal(voor Nederland) via de Bankcontact betaalknop. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Mollie.com.
Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Knit-It kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Knit-It.
Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.
Betalingsgegevens:
Knit-It Naai en breishop
Diane Wouters

Diepestraat 37
2060 Antwerpen, België
Rekeningnummer Crelan bank BE06 8508 1003 9722
IBAN: BE06 8508 1003 9722
BIC: SPAABE22
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Knit-It bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

 

Levering en leveringstijd

Webshop Knit-It streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u Word het pakket binnen de 48 uur verwerkt & opgestuurd (dit geld alleen als de producten voldoende in stock zijn in de winkel). Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag, sluitingsdagen en feestdagen streeft Webshop Knit-It ernaar deze de eerstvolgende werkdag (dinsdag) of eerstvolgende 48 uur te verzenden (dit geld alleen als de producten voldoende in stock zijn in de winkel). 
Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Knit-It.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Knit-It binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop Knit-It van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Webshop Knit-It de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Knit-It binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop Knit-It heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Knit-It kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België & Nederland:
betaalt de klant 5 € verzendkosten.

Voor bestellingen met leveradres buiten België & Nederland en binnen Europa:
betaalt de klant 12,50 € verzendkosten.
De verzendkosten kunnen varieren van land tot land. Neem daarom contact op met Knit-it.

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Knit-It.

Omruiling

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Webshop Knit-It de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

Knit-It Naai en breishop
Diane Wouters
Diepestraat 37
2060 Antwerpen
België

Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Webshop Knit-It binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Knit-It Naai en breishop
Diane Wouters
Diepestraat 37
2060 Antwerpen
België

 

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@knit-it.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

 

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Webshop Knit-it is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak Knit-it (Diane Wouters).
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Webshop Knit-it/Knit-it zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Webshop Knit-it/ Knit-it zijn onderworpen aan het Belgisch recht.